Szkolenia dla kierowców

Daro Nauka Jazdy jako ośrodek szkolenia kierowców (OSK) prowadzi szkolenia dla kierowców i osób, które chcą w przyszłości wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Zajęcia odbywają się w systemie e-learningu i nie wymagają spotkań w grupach. Szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Programy szkolenia oraz czas ich trwania przygotowane zostały zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. System zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z programem.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia teoretyczne, realizowane odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

  • C, C+E, C1 i C1+E
  • D, D+E, D1 i D1+E.

Niniejsze szkolenie przeznczone jest dla kierowców, którzy uzyskali kat. prawa jazdy C przed 10 września 2009r. i kat. D przed 10 września 2008r. oraz dla osób przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy, tj. dla tych którym upływa okres 5 lat od odbycia kwalifikacji wstępnej.

Zadaniem tego kursu jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić.

Szkolenie kończy się wydaniem Świadectwa kwalifikacji zawodowej, które wpisuje się w prawo jazdy w poz.12

Jak wygląda egzamin na kwalifikacje?

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem ( egzaminem państwowym). Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.