Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kat. D1, D1+E, D, D+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Szczecin

Cena : 1290 zł

Nowogard

Cena : 1790 zł

CZAS TRWANIA KURSU

  • część teoretyczna: 32,5 godz.
  • część praktyczna: 2,5 godz.
Razem: 35 godz.

OPIS KURSU

Kurs przeznaczony dla osób, które skończyły 23 rok życia. Kurs przygotowany został dla kierowców, którzy chcą zdobyć dodatkowe uprawnienia do wykony-wania zawodu na pojazdach kategorii D, D1, D+E, D1+E, a ukończyli kwalifikację wstępną (wstępną przyśpieszoną) dla pojazdów kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie przedstawiona zostanie wiedza specjalistyczna z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i poszerzenia uprawnień do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii D, D1, D+E, D1+E.

CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA KURSU

Absolwent kursu po jego zakończeniu powinien mieć wiedzę oraz umiejętności w zakresie racjonalnej i bezpiecznej jazdy, oraz znajomość aktualnych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów kategorii D, D1, D+E, D1+E. Nieobca mu będzie również znajomość obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska umożliwiająca optymalizację i poprawę warunków w środowisku pracy. Zdobyta przez absolwenta wiedza pozwoli mu również na wykorzystanie jej w warunkach zajęć praktycznych.

Jak wygląda egzamin na kwalifikacje?

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem ( egzaminem państwowym). Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.