Kwalifikacja wstępna

Daro Nauka Jazdy jako ośrodek szkolenia kierowców (OSK) prowadzi szkolenia dla kierowców i osób, które chcą w przyszłości wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Zajęcia odbywają się w systemie e-learningu i nie wymagają spotkań w grupach. Szkolenia odbywają się tokiem indywidualnym w zależności od możliwości czasowych kursantów. Programy szkolenia oraz czas ich trwania przygotowane zostały zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. System zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z programem.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 r. oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruje się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego, po którego zaliczeniu otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i wpis do prawa jazdy.

Jak wygląda egzamin na kwalifikacje?

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem ( egzaminem państwowym). Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.